Αστικο Δικαιο

Αστικό Δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται κατά μεγάλο ποσοστό με υποθέσεις Αστικής φύσεως. Παρέχουμε πλήρη και αποτελεσματική νομική εκπροσώπηση τόσο σε επίπεδο διαπραγματεύσεων και εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών όσο και στην επίλυση των υποθέσεων μέσω της δικαστικής οδού. Συγκεκριμένα ασχολούμαστε με υποθέσεις:

1. Ενοχικού δικαίου όπως: επίλυση διαφορών από πώληση πράγματος – μισθωτικές διαφορές – διαφορές από σύμβαση έργου
2. Δικαίου αποζημιώσεων
3. Εμπράγματου δικαίου όπως: έκτακτη και τακτική χρησικτησία – ασφαλιστικά μέτρα νομής – κατοχύρωση εμπραγμάτων δικαιωμάτων στα κατά τόπους υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία – έρευνα ακίνητης περιουσίας – εγγραφή και εξάλειψη βαρών – επίλυση διαφορών από την διεκδίκηση ακινήτου – αναγνώριση κυριότητας
4. Διακανονισμό χρεών
5. Εξώδικα – Πληρεξούσια – παντός φύσεως εξωδικαστική νομική υποστήριξη
6. Εργατικού Δικαίου όπως: Απόλυση – Διεκδίκηση αποζημίωση οποιασδήποτε εργατικής και εργασιακής αιτίας – Διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών – Σύναψη συμβάσεων εργασίας – Αίτηση για την έκδοση συντάξεων από οποιαδήποτε ταμείο
7. Οικογενειακού Δικαίου όπως: διαζύγια (συναινετικά και αντιδικία) – Διατροφή και Επιμέλεια τέκνων και Επικοινωνία των γονέων με αυτά – Σύμφωνα συμβίωσης.
8. Κληρονομικού Δικαίου όπως: δημοσίευση διαθηκών παντός τύπου – Κήρυξη διαθήκης σε κύρια – Κληρονομητήρια – Αποδοχές κληρονομιάς – Διευθετήσεις κληρονομικών διεκδικήσεων.
9. Υποθέσεις που αφορούν την προστασία του καταναλωτή

Εξειδικευμενες Υπηρεσιες

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Το δικηγορικό μας γραφείο είναι το πλέον εξειδικευμένο στη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων του Ν. 3869/2010. Εκπαιδευόμαστε διαρκώς και είμαστε απολύτως ενημερωμένοι για τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Διαμεσολάβηση

Από το έτος 2013 διαθέτει τον τίτλο του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή και μέλος του ADRGroup. Γνωρίζει άψογα τη νομική διαδικασία της διαμεσολάβησης και τις τεχνικές και τους κανόνες της διαμεσολάβησης.

Γραφολογία

Από το έτος 2013 είναι απόφοιτος της Βρετανικής Ακαδημίας της Γραφολογίας με τριετή φοίτηση στον τομέα της Αναλυτικής Γραφολογίας και εξειδίκευση στον τομέα της Δικαστικής Γραφολογίας και κατέχει τον τίτλο του Ειδικού Δικαστικού Γραφολόγου